1 SORU – 1 CEVAP

SORU

Çeşitli gazetelere makale yazan Bay (M) söz konusu faaliyetini mutad meslek halinde ifa etmektedir. (A) A.Ş’ nin sahibi olduğu mevzuat dergisinde Bay (M)’ nin makalesini yayınlanmıştır. Bay (M)’ ye makale başına ödenen net tutar 150,00-TL’ dir.

CEVAP

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Açısından:

Bay (M)’ nin yazmış olduğu makale neticesinde elde etmiş olduğu telif kazancı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 65 ve müteakip maddelerine göre serbest meslek kazancıdır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 18. Maddesinde Serbest Meslek Kazançlarında İstisna düzenlenmiştir.

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Bu maddeye göre Bay (M)’ nin makale yazması neticesinde elde etmiş olduğu telif kazancı gelir vergisinden istisnadır.  

Yukarıda yazılı kazançlar mutad bir şekilde serbest meslek faaliyeti şeklinde olmaksızın arizi olarak elde edilse dahi yine de gelir vergisinden istisnadır.

Elde edilen bu kazançların (soruya göre telif kazancı) gelir vergisinden istisna edilmiş olması Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94. Maddesine göre tevkifat yapılmasına mani değildir.

ÖNEMLİ NOTLAR 1.      Serbest meslek kazançlarındaki söz konusu istisna kazanç tutarına değil elde edilen hasılatın tamamına uygulanacaktır.

2.       GVK/94-2(a) maddesine göre GVK 18. Madde kapsamında elde edilen kazançlardan %17 oranında tevkifat yapılır. Bu kazanç serbest meslek faaliyeti kapsamında veya arizi serbest meslek faaliyeti kapsamında olabilir.

3.      ÖNEMLİ;

–Arizi Serbest Meslek Faaliyeti ile GVK 18’ de belirtilen faaliyetler

–Devamlı Serbest Meslek Faaliyeti ile GVK 18’ de belirtilen faaliyetler

Bu iki durumda da istisna ve %17 tevkifat hükümleri geçerlidir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından:

Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 1. Maddesine göre; Türkiye’ de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Dolayısıyla serbest meslek faaliyeti neticesinde ortaya çıkan telif kazancı katma değer vergisine tabidir.  

Telif hakkı kazancının katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususu ortaya çıkan serbest meslek faaliyetinin mutad olarak yapılıp yapılmadığına göre farklılık gösterecektir. Eğer serbest meslek faaliyeti mutad olarak değil de, arizi serbest meslek faaliyeti olarak gerçekleştiriliyor ise bu faaliyet katma değer vergisine tabi olmayacaktır.  

Özetle;

–Arizi Serbest Meslek Faaliyeti ile GVK 18’ de belirtilen faaliyetler KDV’ ye tabi değildir.

 –Devamlı Serbest Meslek Faaliyeti ile GVK 18’ de belirtilen faaliyetler KDV’ ye tabidir. Ancak buradaki bir diğer ayrıntı ise; kişi sadece GVK 18 kapsamında serbest meslek faaliyeti icra ediyor ve başkaca bir mükellefiyeti yoksa bu durumda KDVK 9. Maddesine göre tam tevkifat müessesi devreye girer. Bu müesseseye göre, KDV’ ye tabi hizmeti alan (alıcı; soruya göre (A) A.Ş.) hizmeti veren satıcı (soruya göre Bay (M)) adına doğacak KDV’ nin tamamını 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan eder ve öder. 2 No.lu KDV Beyannamesi ile tevkif ettiği KDV’ yi verecek olduğu 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapar. 

–Tam tevkifat müessesinde alıcıların tevkif etmiş oldukları KDV’ yi iade alma imkanları bulunmamaktadır.

KDV Oranı Yüzde Kaç Uygulanacaktır?

Elektronik ortamda yayınlanan makalelerde KDV oranının tespiti ise şu şekilde olacaktır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 8 inci sırasında, “Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) hükmüne; aynı BKK eki (II) sayılı listenin B/14 üncü sırasında ise “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) …..” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından bir internet adresindeki dergide yayınlanan makaleler için bunların yerli veya yabancı yazarlarından alınan yayın bedellerinin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ışığında sorumuzun yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Net Ödenen Tutar= 150,00-TL

Brüt Ödenen Tutar= 150,00-TL/ 1-0,17 = 180,72-TL (GVK ve KDV Matrahı)

180,72-TL x 0,17 = 30,72-TL Gelir Vergisi Stopajı

180,72-TL x 0,18 = 32,52-TL Katma Değer Vergisi Tevkifatı

../../..

Borç Alacak
770-Genel Yönetim Gideri HS. 180,72
191-İndirilecek KDV HS. 32,52
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar HS.

30,72-TL (GVK Stopajı)

32,52-TL (KDV Stopajı)

63,24
102-Bankalar HS. 150,00

 

Kaynaklar:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Md. 67/18

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Md. 1/9

03.12.2018 tarih ve 97726449-130[0050565704]-E.138740 sayılı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge

UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi ve yazar adı kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here