Milli Piyango İkramiyesi Üzerinden Vergi Alınır mı?

Yazımıza başlamadan önce ikramiye ve çekiliş ne demek onu açıklayalım.

İkramiye: Düzenlenen yarışma ve çekilişler karşılığında taahhüt edilen ve kazananlara verilmesi gereken nakit dâhil her türlü menkul ya da gayrimenkul mallar ile sair bütün hak ve alacaklara ikramiye denir.

Çekiliş: Bahis, iştirak, kura ve benzeri yöntemlere dayanan düzenlemelerle katılımcıların bir bedel ödemeden veya ödedikleri bedelden daha yüksek bir değerde mal edinmelerine çekiliş denir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 1. Maddesine göre; “Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kanunun 2. Maddesinde ise gelirin unsurlarının; Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücret, Serbest Meslek Kazancı, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İratlar olduğu belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu ilgili maddelerinde göre, milli piyango üzerinden elde edilen ödül ve ikramiyelerin mezkûr kanun kapsamında vergilendirmeye tabi tutulmayacağı anlaşılmaktadır. Ancak bu durum elde edilen ödül ve ikramiyeleri hiç vergilendirmeyeceği anlamına gelmemesi gerekir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 1 inci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu belirlenmiş, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendinde ise para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2019 yılı için 5.760 TL’nin vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.” Maddeden de anlaşılacağı gibi ikramiye veya çekiliş yolu ile elde edilen varlıkların ivazsız bir tarzda bir şahıstan ve kurumdan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Gelir idaresi son yıllarda yaptığı düzenlemeler ile şans oyunlarından elde edilen ödül ve ikramiyelerden alınacak veraset ve intikal vergisi için kaynakta kesinti uygulamasına geçmiştir. Bu kapsamda veraset ve intikal vergisi şans oyunlarını düzenleyenler tarafından ikramiyeleri kazananlar adına Kanun’da belirlenen istisna tutarı da dikkate alınarak hesaplanmakta ve idareye ödenmektedir. Bu durum 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4783 sayılı Kanunla değişik 16 ıncı maddesinin son fıkrasında, “gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin yüzde 20 oranında vergilendirileceği ve ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı belirlenmiştir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 7’inci maddesinin birinci fıkrasında da yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ikramiye kazananların ikramiyeleri üzerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Bu hükümlere göre, yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, düzenledikleri yarışma ve çekilişler sonucu ödeyecekleri ikramiyelerin istisna tutarını aşması halinde, aşan kısım üzerinden %20 oranında vergi tevkifatı yapmaya ve tevkif ettikleri vergileri, yarışma ve çekilişin düzenlendiği tarihi izleyen ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan etmeye ve aynı süre içinde ödemeye mecburdurlar.

UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here