1 SORU – 1 CEVAP

 SORU

(A) Ltd. Şti.’ nin %25 oranında ortağı İsveç vatandaşı Bay (K)’ ya merkezi İsveç’ te bulunan sigorta şirketinden yaptırılan sağlık sigortası primi karşılığında ödenen 550.000,00-TL kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilebilir mi?

CEVAP

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Anılan maddelerde yer alan giderler, doğrudan doğruya kurumla ilgili olup kurum kazancının elde edilmesine yönelik giderlerdir. Ancak soruda bahsi geçen kurum ortağının yurt dışında yaptırmış olduğu sigorta neticesinde ödenen sigorta primi kurumun ticari faaliyeti ile ilgili bir gider değildir. Bu nedenle bahsi geçen ödeme kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. Eğer bu tarz da bir ödeme gider olarak dikkate alındıysa “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak değerlendirilmelidir.

Diğer yandan; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b-i) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından; (b-ii) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği; kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, kurum ortağı Bay (K) adına ödenen sağlık sigortası primleri anılan kanunlarda belirtilen indirilecek giderler arasında yer almadığından söz konusu primlerin ortağa dağıtılan kar payı olarak değerlendirilmesi ve dağıtılan kâr payları üzerinden %15 kâr payı stopajı yapılması gerekmekte olup bu ödemelerin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Kaynaklar:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Md. 40/94

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 6/8

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından VUK 413. maddeye istinaden verilen 06.12.2018 tarih ve 17192610-125[ÖZG-14/48]-250826 sayılı özelge

UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi ve yazar adı kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here