İşletme Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2018 Unutmayınız!

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin;

— Kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,

— Bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,

— Vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi,

— Elektronik ortamda belge düzenlenebilmesini sağlayan sisteme

Defter-Beyan Sistemi denir.

486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kimler Kullanmak Zorunda? Kimler Kullanamaz?
Defter Beyan Sistemi Defter Beyan Sistemi;

Ø  Serbest meslek erbabı,

Ø  İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükel­lefler ile

Ø  Basit usule tabi olan mükellefler

Tarafından kullanılacaktır.

Defter Beyan Sistemi;

Ø    Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

Ø    Gelirleri sadece ücret, gay­rimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçın­dan veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri,

Ø    Kurumlar vergisi mükellef­lerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler

tarafından kullanamayacaktır.

Sistem Ne Zaman Kullanılacaktır? Serbest Meslek Erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç)   için, 01.01.2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemini kullanmak zorunludur.
Basit Usule Tabi Mükellefler için, 01.01/2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemini kullanmak zorunludur.
Diğerleri için, (yani işletme hesabı esasında defter tutanlar için) 01.01.2019 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemini kullanmak zorunludur.
İstisna: Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar da 01.01/2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemini kullanmak zorunludur.
Sistem Üzerinden Hangi Defterler Tutulabilecektir? e-İşletme Defteri

— e-Çiftçi İşletme Defteri

— e-Serbest Meslek Kazanç Defteri

— e-Amortisman Defteri

— e-Envanter Defteri

— e-Damga Vergisi Defteri

— e-Ambar Defteri

— e-Bitim İşleri Defteri

İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası (özeti) ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

Sistem Üzerinden Hangi Elektronik Belge Düzenlenecek? — e-Fatura ve Fatura yerine geçen vesikalar

— e-Serbest Meslek Makbuzu

— e-Müstahsil Makbuzu

— e-Gider Pusulası

— e-Sevk İrsaliyesi

— e-benzer diğer vesikalar

Defter-Beyan Sistemi Üzerinden Hangi Beyannameler Gönderilebilir? ·         Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

·         Muhtasar Beyanname

·         – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

·         — KDV Beyannamesi

·         — Geçici Vergi Beyannamesi

·         — Damga Vergisi Beyannamesi

Sistem Uygulamaya Geçtikten Sonra Mükellefiyet Tesis Ettirenler Nasıl Başvuru Yapacaktır?           Sistem uygulamaya geçtikten sonra mükellefiyet tesis ettirenler işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır.

Ya da https://www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yedinci iş gününün sonuna kadar saat 23:59’a kadar yapılabilir.

Kayıt Zamanı?           İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden (izleyen ayın 24. gününden) fazla geciktirilemez.

Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün (basit usulde vergilendirilen mükellefler için 25 Şubat, diğer mükellefler için 25 Mart günü) saat 23:59’a kadar yapılabilir.

Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilecektir.

Ancak Geçici Madde ile yapılan düzenlemeyle basit usule tabi mükelleflerin 30.4.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31.7.2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecekleri belirtilmiştir.

Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi Nasıldır?           Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.
Açılış Ve Kapanış Onayı?     Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı;

— ilk defa veya yeniden işe başlama hallerinde,

— sınıf değiştirme hallerinde

kullanmaya başlamadan önce,

— izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise

defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde,

Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır.

Açılış onayı 213 sayılı Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.

Defterlerin açılış onayı Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir.

Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

Ölüm, gaiplik veya mükellefiyetinin sonlandırılması/terkin edilmesi halinde sistemden çıkış      Ölüm/gaiplik kararı tarihi ile sonlandırma/terkin tarihinden itibaren, o tarihe kadar yapılması gereken işlemler ve onların gerektirdiği yükümlülükler haricinde, Defter-Beyan Sistemi kayıt yapma, defter tutma ve beyanname gönderme özellikleri bakımından kullanılamayacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.
İkinci sınıftan birinci sınıf tüccar sınıfına geçilmesi halinde sistemden çıkış      İkinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı Kanunun 180 ve 181 inci maddelerinde yer alan hükümler kapsamında birinci sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutacakları izleyen takvim yılı başından itibaren Sistem kullanıcıları arasından çıkacaklardır. 213 sayılı Kanunun 180 inci maddesi kapsamında sınıf değişikliği yapılmasına yönelik sorumluluk mükelleflere aittir.
Basit Usulde Vergilendirilmekten vazgeçilmesi halinde sistemden çıkış      Basit usulün şartlarını haiz olup Sistemi kullanan mükelleflerden, bu usulden yararlanmayı istemediklerini ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit etmek istediklerini yazı ile bildirenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren Sistemi kullanamayacaklardır. Ancak, geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.

 

Kaynak: Verginame Serisi – Vergi Usul Kanunu Çalışma Kitabı

UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here