Ev Hanımlarına Müjde!

Bir önceki yazımda gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla, vergi ve sigorta prim teşvikini genel hatlarıyla anlatmaya çalışmıştım. Bu yazımızda da kadınlarımıza yönelik hangi vergisel avantajlar var buna değinmek istiyorum.

Ev Hanımlarımız Evlerinde Neler Üretip Satarsa Vergi Alınmaz?

Ev hanımlarımız oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri satmaları halinde elde edecekleri gelirler üzerinden vergi alınmayacaktır. Vergi alınmaması için bir takım şartları da taşımaları gerekmektedir. Peki bu şartlar nelerdir ona bakalım:

a) İmal edilen ürünlerin, yukarıda sıraladığım ürünlerden olması,

b) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,

c) Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,

ç) Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,

d) Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,

e) Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,

f) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması,

g) Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması

gerekmektedir.

Ayrıca ürünlerin düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. Ancak ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlar tarafından düzenlenen bu tür organizasyonlarda satılmaması gerekir.

Şunu da belirtmek isterim ki yazımızın başlığını her ne kadar ev hanımlarına müjde diye belirttiysem de yukarıdaki şartları taşımaları halinde herkes bu muafiyetten faydalanabilecektir.

Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlarda Satışı da Vergiden Muaf Mıdır?

30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir. Ancak bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını yani 2019 yılı için 30.700,80-TL’yi aşmaması gerekmektedir. Bu tutarın aşılması halinde vergi muafiyetinden faydalanılamayacak ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir.

Ayrıca 30.700,80-TL tutar sınırlaması sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır. Bir de bu tutar her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.

Örnek vermek gerekirse; Esnaf muaflığından yararlanan Defne Hanım, evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Defne Hanımın, 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 25.000,00-TL, diğer satış tutarı ise 10.000,00-TL’dir.

Defne Hanımın, internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 25.000,00-TL, 2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80-TL’yi aşmadığından, muafiyetten faydalanmaya devam edecektir.

Başka bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse; Esnaf muaflığından yararlanan Mutlu Bey, evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları belediye tarafından belirlenen geçici bir stantta ve internet üzerinden satmaktadır.

Mutlu Bey’in 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 35.000,00-TL, diğer satış tutarı ise 15.000,00-TL’dir.

Mutlu Bey’in, internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 35.000,00-TL, 2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80-TL’yi aştığından, muafiyetini kaybedecek ve 1/1/2020 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır.

Evlerde Üretilen Ürünlerin İnternet Ve Benzeri Elektronik Ortamlarda Satışında Vergi Tevkifatı Ve Belgelendirme

Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre; “Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almaktadır. Yani vergiden muaf esnaf tarafından imal edilen ürünlerin vergi tevkifatı yapmak zorunda olan Kamu idare ve müesseselerine, iktisadî kamu müesseselerine, sair kurumlara, ticaret şirketlerine, iş ortaklıklarına, derneklere, vakıflara, dernek ve vakıfların iktisadî işletmelerine, kooperatiflere, yatırım fonu yönetenlere, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbaplarına, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere satmaları halinde bu sayılan kişiler tarafından vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden %2 tevkifat yapılır.

Esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satın alınan mallar için yapılan ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür.

Örneğin; 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Defne Hanım, evinde ürettiği hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça ve yapma çiçekleri, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Defne Hanım, internet üzerinden ticari kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Mutlu Bey’e 2.000,00-TL ve Yükselen A.Ş.’ye 3.000,00-TL’lik satış yapmıştır.

Mutlu Bey ve Yükselen A.Ş. tarafından Defne Hanım’dan satın alınan ürünlerin, gider pusulası veya gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuna istinaden belgelendirilmesi ve yapılan ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca da gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Sonuç

İnternet üzerinden sadece yaşanılan bölgeye değil, Türkiye’nin 7 bölgesine satış yapılabilmektedir. Böylece potansiyel müşteri sayısı artmaktadır. Ayrıca sosyal medya kullanılarak fiziksel mağazalara gerek kalmadan daha az maliyet ile daha fazla gelir elde edilmektedir. Ekstra harcamaları, kira, çalışan ücreti, tamirat, fatura ve diğer giderler bulunmamaktadır. Maliye idaresi iş yerlerini ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlamıştır. Ayrıca elektronik ortamda yapılan bu tür satış faaliyetleri için iletişim amacıyla kullanılan yerin işyeri olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır. İnternet ve benzeri elektronik ortam normal şartlarda iş yeri olarak kabul edilip buralardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı 30/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2019 yılı için 30.700,80-TL’yi aşmamak şartıyla vergiden muaf tutulmuştur. Ev hanımlarımız rahatlıkla tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri internet ortamında satabilecek ve buradan elde edeceği gelirler sınırlı da olsa vergiden muaf tutulacaktır.

Hazırlayan: Hüseyin BİLGİN (Vergi Müfettişi)

NOT: Bu makalede yer alan görüşler yazarların kişisel görüşleri olup Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın resmi görüşleri değildir.
UYARI: Yayınlanan köşe yazısı veya haberin tüm hakları yazara ve www.verginame.com sitesine aittir.  ” www.verginame.com ” internet sitesi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Kaynaklar:

1-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2-15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı ve 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Kanunlarla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here